PUNKT KONSULTACYJNY

ds. REACHInstytut Przemysłu Organicznego

03-236 Warszawa ul. Annopol 6, Budynek XI, pok.134

pn-pt godz. 11:00-13:00

tel. (22) 811 12 31 wew. 207, tel/fax (22) 811 40 16

e-mail:reach@ipo.waw.plRejestracji w REACH podlegają wyłącznie substancje chemiczne produkowane lub wprowadzane na rynek (import spoza UE) - nawet w preparatach lub wyrobach.Obowiązek rejestracji spoczywa tylko na producentach z UE oraz importerach spoza UE tych substancji. Minimalna ilość wymagająca rejestracji to 1 tona substancji (suma ilości substancji w postaci własnej oraz jako składnika preparatów lub wyrobów) rocznie na rejestrującego. Pozostałe podmioty stosujące substancje są tzw. dalszymi użytkownikami. Jeżeli przed rejestracją przekażą one dostawcom informacje o zastosowaniach substancji, to zastosowania te powinny się znaleźć wśród tzw. zastosowań zidentyfikowanych oraz będą uwzględnione w scenariuszach narażenia i ewentualnie raportach bezpieczeństwa chemicznego. W takim przypadku rola dalszych użytkowników ogranicza się do przekazywania w górę i w dół łańcucha dostaw informacji o nowych zastosowaniach lub innych danych mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska.  

Ważne terminy

Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. Jednakże pierwszy rok jest przeznaczony na organizację Agencji, dokończenie opracowania przewodników i programów wspierających (IUKLID 5 i REACH-IT)). Dopiero od 1 czerwca 2008 roku ma rozpocząć pracę Agencja i możliwe będzie rejestrowanie substancji.

Terminy rejestracji

Działanie                                                                                                      Termin zakończenia
Rejestracja wstępna substancji wprowadzanych                                                                                                               do obrotu po 1 grudnia 2008r. najpóźniej 6 miesięcy od wprowadzenia, ale nie później niż 12 miesięcy przed terminem rejestracji
Rejestracja substancji wprowadzanych w ilości co najmniej 1000t oraz substancji CMR (rakotwórcze, mutagenne, reprotoksyczne) kategorii I lub II w ilości 1 tony/rok i substancji sklasyfikowanych jako R 50/53 czyli działających bardzo toksycznie na organizmy wodne i mogących powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym w ilości 100 ton/rok 1 grudzień 2010
Rejestracja substancji wprowadzanych w ilości między 100 i 1000t/rok 1 czerwiec 2013
Rejestracja substancji wprowadzanych w ilości od 1t do 100t/rok  1 czerwiec 2018
UWAGA!
Terminy właściwej rejestracji obowiązują jedynie pod warunkiem zarejestrowania wstępnego. W przeciwnym razie od 1 grudnia 2008 roku do uzyskania rejestracji substancja nie może być wprowadzana na rynek Unii Europejskiej w ilości ponad 1 tona rocznie na wprowadzającego.