PUNKT KONSULTACYJNY

ds. REACHInstytut Przemysłu Organicznego

03-236 Warszawa ul. Annopol 6, Budynek XI, pok.134

pn-pt godz. 11:00-13:00

tel. (22) 811 12 31 wew. 207, tel/fax (22) 811 40 16

e-mail:reach@ipo.waw.pl 

Skróty najczęściej stosowane w Rozporządzeniu REACH

 

Skrót

Opis angielski

Opis polski

 

notified substance

substancja zgłoszona (zgodnie z Dyrektywą 67/548 EWG)

 

phase-in substance

substancja wprowadzona

 

pre-registration

rejestracja wstępna (dotyczy substancji wprowadzonych)

(Q)SAR

qualitative or quantitative structure-activity relationship

jakościowa lub ilościowa zależność struktura-aktywność

C&L

classification and labelling (of the substance)

klasyfikacja i oznakowanie substancji

CA

competent authority

właściwy organ

CBI

confidential business information

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

CMR

carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction

rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość

CSA

chemical safety assessment

ocena bezpieczeństwa chemicznego

CSR

chemical safety report

raport bezpieczeństwa chemicznego

DNEL

derived no-effect level

poziom niepowodujący zmian

DU

downstream user

dalszy użytkownik

EC Inventory

 

Europejski Wykaz Substancji

ECHA

European Chemicals Agency

Europejska Agencja Chemikaliów

ECVAM

European Centre for the Validation of Alternative Methods

Europejskie Centrum Walidacji Alternatywnych Metod Badań

EFSA

European Food Safety Authority

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Europejski Wykaz Istniejących Substancji

ELINCS

European List of New Chemical Substances

Europejski Wykaz Substancji Nowych

EMEA

European Medicines Agency

Europejska Agencja Leków

ES

exposure scenario

scenariusz narażenia

GHS

globally harmonised system

system (klasyfikacji i oznakowania) zharmonizowany w skali globalnej

GLP

good laboratory practice

dobra praktyka laboratoryjna

I

importer

importer

M

manufacturer

producent, wytwórca

PBT

persistent, bioaccumulative and toxic (substance)

 (substancja) trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

PEC

predicted environmental concentration

przewidywane stężenie w środowisku

PNEC

predicted no-effect concentration

przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

PPORD

product and process orientated research and development

działalność badawczo-rozwojowa ukierunkowana na produkt i proces produkcji

PPP

plant protection product

środek ochrony roślin

R

registrant

rejestrujący

REACH

registration, evaluation and authorization of chemicals

rejestracja, ocena i autoryzacja chemikaliów

RIP

REACH implementation project

projekt wdrożeniowy REACH (przewodnik)

RSS

robust study summary

pełne podsumowanie przebiegu badania

SDS

safety data sheet

karta charakterystyki

SEA

socio-economic analysis

analiza społeczno-ekonomiczna

SIEF

Substance Information Exchange Forum

Forum Wymiany Informacji o Substancjach

SME

small and medium-sized enterprises

małe i średnie przedsiębiorstwa

SS

study summary

podsumowanie przebiegu badania

UC/EC

use and exposure category

kategoria stosowania i narażenia

UVCB

substances of unknown or variable composition

substancje o nieznanym lub zmiennym składzie

vPvB

very persistent, bioaccumulative and toxic (substance)

 (substancja) bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji